TÜRKMENISTANYŇ MEDENIÝET MINISTRLIGI

GELÝÄNLER ÜÇIN MAGLUMAT

Muzeýiň baş toplumy


Biletler

Türkmenistanyň raýatlary üçin
ulular 5 m.
7 ýaşa çenli çagalar mugt
15 ýaşa çenli çagalar 1 m.
talyplar 2 m.
pensionerler mugt
daşary ýurtlylar üçin 35 m.


Ekskursiýa

Türkmenistanyň raýatlary üçin
ulular 2 m.
7 ýaşa çenli çagalar mugt
15 ýaşa çenli çagalar 1 m.
talyplar 2 m.
pensionerler mugt
audiogid 2 m.
daşary ýurtlylar üçin 35 m.

Giriş tölegi alynmaýar: - mekdebe çenli ýaşly çagalardan; - Beýik Watançylyk urşunyň weteranlaryndan, 1 we 2 topardaky maýyplardan, Türkmenistanyň Milli Goşunynyň belli möhletli harby gullukçylarynyň esgerlerinden we seržantlaryndan; - Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplaryndan, ýöriteleşdirilen çeperçilik okuw mekdebiniň okuwçylaryndan we Türkmenistanyň Döwlet medeniýet institutynyň “muzeý öwreniş we muzeý gymmatlyklaryny saklamak” hünäri boýunça okaýan talyplaryndan.

Iş wagty:
1000-dan 1700-a çenli
Dynç güni – SişenbeJemgyýetçilik ulagy
Awtobuslar: № 8, 9, 20, 34, 42, 56. 103

Salgysy:
Aşgabat, Arçabil şaýoly, 50

Telefonlar:
tel.: +993 48 25 92
faks. +993 48 25 93

Email: museum.tkm@mail.ru

Muzeýi görmegiň düzgünleriHyzmatlar