2021-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Aşgabat dokma toplumynda «Türkmen halkynyň milli mirasy we tebigy baýlygy» atly sergi gurnaldy.

 

2021-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň «Bitaraplyk muzeýi» şahamçasynyň işgärleri tarapyndan Aşgabat dokma toplumynda «Türkmen halkynyň milli mirasy we tebigy baýlygy» atly sergi gurnaldy. Bu sergide biziň ýurdumyzda duş gelýän guşlaryň, haýwanlaryň dürli görnüşleriniň gäpleri hem-de türkmen halkynyň milli egin-eşikleri we haly önümleri, tebigy daşlar sergilenip görkezildi. Toplumyň işgärleri sergide her görnüşiň biologiki aýratynlygy, olaryň ýaýran ýerleri we iýmitlenişi bilen tanyşdylar. Ondan başga-da muzeýiň ylmy işgärleri türkmen halkynyň däp-dessurlary, milli mirasy barada gürrüň berdiler.