Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň guramagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda «Milli ýörelgeler – halkyň guwanjy» atly göçme sergi gurnaldy.

 

 2021-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň guramagynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institudynda «Milli ýörelgeler – halkyň guwanjy» atly göçme sergi gurnaldy. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň gaznasyndan milli egin-eşikler, haly önümleri, we pano halylar, durmuş esbaplary, at heýkelleri, saz gurallary sergide görkezildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeniýet ulgamyny ösdürmek we halkymyzyň medeni-ruhy derejesini ýokary götermek ugrunda giň gerimli işler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň bolsa bäş müňýyllyk baý taryhy, medeniýeti we etnografiýasy bar. Türkmen halkynyň egin-eşikleri ýaş we nagyş aýratynlyklary boýunça tapawutlanýar. Olara çaga eşikler, ýaş gyz-gelinleriň, orta ýaşan zenanlaryň, ýaşuly ene-mamalarymyzyň egin-eşikleri we bezeg şaýlary degişlidir.

Serginiň açylyş dabarasyna ýurdumyzyň tanymal alymlary, ýokary okuw mekdebiniň mugallymlarydyr talyplary gatnaşdylar.  

 Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde alymlar, döredijilik işgärleri bilen duşuşyklar, sergiler, ylmy-amaly we okuw maslahatlary yzygiderli geçirilýär. Bu günki gurnalan sergi hem munuň nobatdaky subutnamasydyr. «Milli ýörelgeler – halkyň guwanjy» ady bilen göçme serginiň gurnalmagy türkmen halkynyň milli däp-dessurlarydyr edep-kadalaryny, ýaşkiçiniň ýaşula goýýan sarpasyny, ýaşlaryň terbiýesinde muzeý gymmatlyklarynyň ähmiýetini wagyz etmäge mümkinçilik berdi.