Muzeýleriň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen halkara maslahat

2021-nji ýylyň 11-nji marty

Türkmenistanyň muzeýleriniň gatnaşmagynda 2021-nji ýylyň 9-12-nji marty aralygynda wideoaragatnaşyk arkaly gurnalýan maslahatyň üçünji gününde, has takygy 11-nji martda Amerikanyň taryhynyň milli muzeýiniň direktory jenap Brent Glass çykyş etdi. Ol çykyşyny ýörite taýýarlan prezentasiýasy arkaly dowam etdi. Bu gezekki maslahatda muzeýleriň beýleki muzeýlerden gymmatlyklaryň toplamasyny wagtlaýyn saklamaga almak we başga muzeýlere wagtlaýyn bermek barada gürrüň etdi. Çykyşlardan soňra ikitaraplaýyn sorag-jogap alyşyldy. Soraglara jenap Brent Glass we muzeýleriň ýolbaşçylary jogap berdi.

Maslahatyň ahyrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory Meretgeldi Çaryýew Brent Glassa muzeýleriň kolleksiýalaryny kärendä bermek boýunça giňişleýin eden çykyşy üçin minnetdarlyk bildirip, maslahaty gurnaýjylara sag bolsun aýtdy. Şeýle hem ol ýurtlaryň arasynda özara pikir alyşmak boýunça geçirilýän halkara wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyklary geçirmäge döredip berýän mümkinçilikleri üçin iki ýurduň Prezidentlerine sag bolsun aýtdy.