2021-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebinde sergi gurnaldy

 

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi 2021-nji ýyla “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” adynyň dakylmagy, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy we Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäherinde ýerleşýän edaralarda, ýokary okuw jaýlarynda, orta mekdeplerinde göçme sergileri yzygiderli gurnaýar.

Şeýle göçme sergi 2021-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabat şäherindäki Berdimuhamet Annaýew adyndaky 1-nji ýöriteleşdirilen harby mekdebinde hem gurnaldy. Bu mekdepde “Psihologiýa ruhy terbiýäniň gönezligidir” atly çäre geçirildi. Şol çäräniň çäginde Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan «Milli miras watançylyk terbiýesinde» atly sergi gurnaldy.

 Bu sergide muzeýiň gaznalarynda saklanýan, çeper elli halyçylaryň döreden ajaýyp şekilli halylary we haly önümleri, gadymy milli lybaslar, hojalykda ulanylýan gymmatlyklar ýerleşdirildi.