Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň guramagynda ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi

 

2021-nji ýylyň 16-njy apreli

 

Milli taryhy-medeni mirasymyzy gorap saklamaga we dikeltmäge uly ähmiýet bermek, halkyň taryhy mirasynyň ýitip gitmezligi we milli özboluşlylygyny şöhlelendirmek üçin olary bir ýere ýygnap saklamak, ylmy taýdan öwrenmek, ilata ýetirmek muzeýleriň esasy wezipesi bolup durýar. Bu işleriň talabalaýyk alnyp barylmagy muzeýde bar bolan we täze kabul edilýän gymmatlyklar hasaba alnanda dogry we takyk resmileşdirilmegini talap edýär. Muzeýleriň gaznasynda saklanýan we ekspozisiýada görkezilýän her bir gymmatlygyň pasportlaşdyrylyp, doly öwrenilmegi ýurdumyzyň muzeýleriniň her birinde ýola goýlandyr. Bu ugurda Türkmenistanyň muzeýleriniň özara tejribe alyşmagy we maslahatlaşmagy üçin hem giň mümkinçilikler döredilýär.

Ýurdumyzyň muzeýleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde wideoaragatnaşyk arkaly “Resminamalaryň ýöredilişi boýunça usuly onlaýn maslahat” geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýi tarapyndan gurnaldy we welaýatlaryň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýleriniň hünärmenleri gatnaşdylar.

Maslahaty Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň direktory Meretgeldi Çaryýew açdy we alyp bardy.

Soňra maslahatyň dowamynda Döwlet muzeýiniň Muzeýiň gaznasynyň elektron binýadyny gurnamak we pasportlaşdyrmak bölüminiň müdiri E.Baýýaýewa Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan tassyklanan «Muzeý gymmatlyklaryny hasaba almagyň we gorap saklamagyň» Düzgünnamasy barada giňişleýin çykyş etdi.

 Döwlet muzeýiniň Muzeýiň gaznasynyň elektron binýadyny gurnamak we pasportlaşdyrmak bölüminiň gazna goraýjysy B.Ýagşygeldiýewa Muzeý gaznasynyň elektron pasportyny doldurmak boýunça, Ylmy-usulyýet bölüminiň müdiri O.Saparowa Ylmy-usulyýet işleri boýunça resminamalaryň ýöredilişi dogrusynda giňişleýin çykyş etdi.

Maslahatyň dowamynda muzeýleriň işgärleri özlerini gyzyklandyrýan birnäçe sowallar bilen ýüzlenip, gerek bolan maglumatlary aldylar. Onlaýn maslahata gatnaşyjylar özara pikir alyşmagyň muzeýleriň resminamalarynyň dogry we dürs ýöredilmegine giň ýardam berjekdigini bellediler.

Döwlet muzeýiniň direktory Meretgeldi Çaryýew maslahaty jemläp, Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzyň muzeý işgärleriniň wideoaragatnaşyk arkaly uzak aralykdan birek-birek bilen maslahatlaşyp, tejribe alyşmaga döredilýän giň mümkinçilikler üçin ýurdumyzyň ähli muzeýleriniň işgärleriniň adyndan minnetdarlyk bildirdi.