Ýürek mähri siňen sungat

Ýürek mähri siňen sungat

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde “Ýürek mähiri siňen sungat” atly dabaraly maslahat açyldy. Maslahatda: Türkmenistanyň gahrymany, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Halkara baýragynyň eýesi, şahyr, Türkmenistanyň halk ýazyjysy- Gözel Şagulyýewa, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputaty, Indira Gandi adyndaky Aşgabat Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy- Mahym Gubiýewa, Türkmenistanyň Oba hojalyk we Daşky gurşawy goramak ministrliginiň Daşky gurşawy goramak gullugynyň esasy hünärmeni, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň işjeň agzasy- Uzukjemel Paşşyýewa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň esasy hünärmeni- Baýramgül Baýramdurdyýewa, Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň Etnografiýa ylmy-barlag bölüminiň müdiriniň orunbasary-Bahartäç Rüstemowa, Türkmenistanyň at gazanan artisti, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynyň sahna ussady-Gülşirin Annamyradowa dagylar çykyş etdiler. Türkmenistanyň at gazanan artisti, M.Kulyýewa adyndaky Türkmen Milli konserwatoriýasynyň mugallymlary- Aýgül Ýagşyýewa, Dürjemal Çaňlyýewa dagylar enelerimizi, gelin-gyzlarymyzy wasp etýän aýdymlar bilen çykyş etdiler.

Halkymyzyň milli mirasynyň naýbaşy gymmatlyklarynyň biri-de, ähli gözellikleri özünde jemleýän el keşdelerimizdir. Şeýle gözellikleri oýlap tapyp, täsin nagyşlara geçirip, şol nagyşlara söýgüsini, yssy mährini siňdirip kemala getiren Gahryman Arkadagymyzyň käbesi Ogulabat ejäniň sünnäläp bejeren gyzyl çog ýaly kürtesini göreniňde zenan zehininiň, yhlasynyň çäksizdigine göz ýetirýärsiň.

Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinden orun alan şol ajaýyp kürtäniň inçeden nepis nagyşlar bilen syntgylanyp bejerilişi, “iňňe bilen guýy gazan ýaly” diýdirýän bu hünäre bolan söýginiň Ogulabat ejede nä derejede belent bolandygyny subut edýär. Şeýle nepis, juda köp zähmeti, uly sabyr-kanagaty, işjanlylygy talap edýän bu ummasyz uly işi bary ýogy 20 günüň içinde tamamlandygy bolsa, Ogulabat ejäniň el zähmetine bolan yhlasynyň ylahy zehini bilen birigip döreden sungaty hökmünde türkmen zenanlarynyň ýüreklerine buýsanç bolup dolýar.

Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň eziz käbesi Ogulabat ejäniň mundan ýarym asyr öň, ýagny 1971-nji ýylda sünnäläp bejeren kürtesi nesilde-nesile arzylanyp saklanylýan gymmatly mirasdyr. Ogulabat eje öz bejeren kürtesinde dört reňki ussatlyk we duýgurluk bilen sazlaşykly ulanyp “gyýak”, “okgözi”, “içýan agyz”, “tazy guýruk” ýaly nagyşlary salypdyr. Ol öz arzuw-isleglerini, gujur-gaýratyny we yhlasyny siňdirip, çeper elleri bilen bu kürtäni ýerine ýetiripdir. Ogulabat ejäniň üýtgeşik reňkleri we gadymy nagyşlary özüne siňdiren iňňän belent ussatlyk we ajaýyp çeperçilik başarjaňlygy bilen döreden bu inçe el işleri ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň aňynda, kalbynda keşdeçilige bolan söýgini, sarpany has-da artdyrýar.

Dabaraly maslahatyň çäklerinde “Zeminiň zynaty-durmuşyň ýazy” atly sergi gurnaldy. Bu sergide gadymýetden gözbaş alyp gaýdýan gelin-gyzlarymyzyň on barmagynyň hünäri bolan keşdelenen kürteler, türkmeniň bahar paslyny ýatladýan gül-gülälekli gülleriň reňklerini özünde jemleýän ýaşyl, sary, ak çyrpylar hem-de elde dokalan dürli reňkli ýüpek keteniler, birnäçe haly önümleri görkezilýär.Serginiň dowamynda halypa nakgaşlarymyzyň şeýle-de ýaş suratkeşleriň nakgaş eserlerinde bolsa ajaýyp gülleriň şekili, çeper elli gyz-gelinlerimiziň döreden önümleri öz beýanyny tapýar.